Termeni și condiții de utilizare

 1. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile așa cum sunt ele formulate și prezentate aici. Utilizarea aplicației „Voci pentru Mâini” presupune acceptarea de către Dvs. a Termenilor și Condițiilor din acest document.
 2. „Voci pentru Mâini” este o aplicație destinată interpretării în limbaj mimico-gestual pe baza videoconversațiilor, dezvoltată în cadrul proiectului „Voci pentru Mâini: Interpretare Video la Distanță”.
 3. Proiectul „Voci pentru Mâini: Interpretare Video la Distanță” este un proiect dezvoltat de Asociația Națională a Surzilor din România – Filiala București și finanțat de Fundația Orange, prin programul „Lumea prin Culoare și Sunet”, ediția 2017.
 4. Proiectul „Voci pentru Mâini: Interpretare Video la Distanță” este administrat de Asociația Națională a Surzilor din România (denumită în continuare A.N.S.R.), care răspunde, începând cu data de 01.02.2021, de funcționarea optimă a aplicației „Voci pentru Mâini”, de relațiile cu beneficiarii și interpreții, inclusiv prelucrarea și stocarea datelor personale ale utilizatorilor (persoane fizice) în scopul oferirii serviciilor aplicației
 5. Accesul la funcțiile aplicației „Voci pentru Mâini” se poate face doar prin solicitare scrisă, iar în urma aprobării acesteia de către A.N.S.R., se oferă accesul solicitantului, prin punerea la dispoziție a unui nume de utilizator și setarea unei parole inițiale care va putea fi modificată de utilizatori odată cu primirea pe email a confirmării deschiderii contului.
 6. Solicitările de informații și instrucțiuni privind înscrierea în calitate de Beneficiar al Interpretării sau Interpret în Limbaj Mimico-Gestual în aplicația „Voci pentru Mâini” se trimit prin e-mail la adresa .
 7. Aplicația "Voci pentru Mâini" poate fi accesată direct pe web, la adresa http://www.vocipentrumaini.ro/ sau cu ajutorul unei aplicații mobile instalate pe un telefon tip „smartphone”, având sistem de operare Android versiunea cel puțin 5.0 sau iOS versiunea cel puțin 9.0.
 8. Utilizarea aplicației „Voci pentru Mâini” se poate face doar printr-o conexiune la internet neîntreruptă. A.N.S.R. nu va răspunde pentru eventuale dificultăți, probleme sau erori cauzate de o conexiune la internet slabă, nesigură sau discontinuă.
 9. Aplicația „Voci pentru Mâini” poate fi folosită de două tipuri de utilizatori: Beneficiarii Interpretării și Interpreții în Limbaj Mimico-Gestual.
 10. Prin „Beneficiar al Interpretării” se înțelege atât persoana surdă / hipoacuzică cunoscătoare a limbajului mimico-gestual, care a împlinit vârsta de 18 ani, cât și orice instituție, autoritate, organizație, companie sau altă persoană juridică care, interacționând cu persoane surde / hipoacuzice, solicită accesul la aplicația „Voci pentru Mâini”. Beneficiarii surzi / hipoacuzici care nu sunt membri ai Asociației Naționale a Surzilor din România pot utiliza aplicația, câtă vreme nu desfășoară activități contrare bunei funcționări a Asociației și nu provoacă prejudicii de imagine acesteia.
 11. Prin „Interpret în Limbaj Mimico-Gestual” se înțelege orice persoană fizică, ce posedă autorizație conform legislației în vigoare pentru activitatea de interpretare în limbaj mimico-gestual și care deservește Beneficiarii Interpretării prin utilizarea aplicației „Voci pentru Mâini”.
 12. Conturile specifice de Interpret în Limbaj Mimico-Gestual pot fi solicitate de interpreții autorizați angajați la nivelul A.N.S.R. sau al filialelor teritoriale, precum și de interpreți autorizați independenți, câtă vreme aceștia din urmă nu desfășoară activități contrare bunei funcționări a Asociației și nu provoacă prejudicii de imagine acesteia.
 13. A.N.S.R își rezervă dreptul de a solicita din partea persoanelor surde / hipoacuzice solicitante documente justificative privind calitatea de membri ai Asociației Naționale a Surzilor din România.
 14. A.N.S.R. își rezervă dreptul de a solicita Interpreților în Limbaj Mimico-Gestual autorizația pentru desfășurarea activității de interpretare.
 15. Prin oferirea accesului la funcțiile aplicației „Voci pentru Mâini”, Interpreții în Limbaj Mimico-Gestual vor putea deservi Beneficiarii Interpretării în funcție de posibilitățile acestora, fără obligativitatea respectării unui program. Totodată, lipsa totală de activitate în acest sens cât și refuzurile repetate și nejustificate de a prelua apelurile venite de la Beneficiarii Interpretării pot conduce la limitarea accesului la aplicație sau închiderea conturilor neutilizate.
 16. A.N.S.R. își rezervă dreptul de a închide conturile Beneficiarilor surzi / hipoacuzici sau cele ale Interpreților în Limbaj Mimico-Gestual care, după momentul deschiderii acestora, aduc prejudicii de imagine Asociației Naționale a Surzilor din România
 17. Data expirării autorizației de interpret în limbaj mimico-gestual, precum și informațiile privind prelungirea autorizației, trebuie comunicate de fiecare utilizator Interpret către A.N.S.R. cu cel puțin 15 zile înainte de modificarea stării de valabilitate. Informațiile se trimit la adresa de e-mail . Pierderea calității de Interpret autorizat atrage după sine suspendarea contului pe aplicație, până la alte modificări.
 18. A.N.S.R. nu își asumă răspunderea pentru conținutul videoconversațiilor ce au loc în cadrul aplicației „Voci pentru Mâini” și pentru conduita Beneficiarilor Interpretării și a Interpreților în Limbaj Mimico-Gestual care ar putea încălca legislația română în vigoare. Răspunderea în aceste situații revine exclusiv utilizatorilor aplicației.
 19. A.N.S.R. nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care se efectuează apeluri de către Beneficiarii Interpretării fără să se primească și răspunsuri la acestea, întrucât activitatea de interpretare video în limbaj mimico-gestual se realizează în funcție de participarea liberă și posibilitățile de program ale Interpreților în Limbaj Mimico-Gestual înregistrați.
 20. Utilizatorii Interpreți în Limbaj Mimico-Gestual vor păstra confidențialitatea cu privire la identitatea oricărui Beneficiar apelant, cât și privind conținutul tuturor intervențiilor de interpretare în cadrul aplicației „Voci pentru Mâini”, atât pe durata deținerii calității de interpret autorizat, cât și după încetarea acesteia, cu excepția cazurilor în care legea îi eliberează de această obligație, în caz contrar aceștia fiind răspunzători conform legislației în vigoare.
 21. A.N.S.R. nu își asumă răspunderea pentru aspecte ce privesc claritatea actului interpretării în limbaj mimico-gestual prin intermediul aplicației și recomandă Beneficiarilor să se asigure că mesajele primite de la Interpreți sunt înțelese în mod clar și deplin.
 22. Videoconversațiile care au loc prin utilizarea aplicației „Voci pentru Mâini” nu sunt înregistrate și nu sunt păstrate într-o arhivă virtuală.
 23. Contul de utilizator poate fi folosit pe un singur dispozitiv la un moment dat. Dacă Beneficiarul Interpretării sau Interpretul se conectează pe un al doilea dispozitiv în același timp, el va fi deconectat automat de pe primul dispozitiv.
 24. Conturile utilizatorilor înregistrați pot fi închise la solicitarea scrisă a acestora. A.N.S.R. nu condiționează închiderea conturilor prin oferirea de explicații suplimentare din partea solicitanților.
 25. În cazul constatării unor abuzuri repetate din partea Beneficiarilor Interpretării (constând în apeluri frecvente fără intenția și scopul de a primi servicii de interpretare în limbaj mimico-gestual) A.N.S.R. își rezervă dreptul a închide conturile acestora după notificări prealabile.
 26. A.N.S.R. pune la dispoziție Beneficiarilor surzi / hipoacuzici, precum și Interpreților de Limbaj Mimico-Gestual interesați de accesul la aplicația „Voci pentru Mâini”, modele de cereri de înregistrare pentru a utiliza funcțiile acesteia.
 27. A.N.S.R poate trimite solicitări către utilizatori pentru feedback asupra funcționării aplicației „Voci pentru Mâini”, precum și pentru evaluarea nivelului de satisfacție oferit de experiența aplicației. Documentele de feedback preluate în acest sens vor fi anonime, iar niciunui utilizator nu i se va condiționa accesul la aplicație de completarea acestora, participarea fiind facultativă.
 28. Utilizatorii au posibilitatea de a adresa sesizări de natură tehnică privind funcționarea aplicației folosind opțiunea „Suport" oferită pe website-ul sau în aplicația „Voci pentru Mâini”. Alte aspecte de natură non-tehnică pot fi comunicate la adresa .
 29. În situația relațiilor de natură contractuală dintre A.N.S.R. și Beneficiari din categoria instituțiilor, autorităților, organizațiilor, companiilor sau altor persoane juridice, clauzele contractuale care diferă de stipulațiile Termenilor și Condițiilor vor avea prioritate absolută de aplicare.
 30. Date personale

 31. În scopul oferirii serviciilor aplicației „Voci pentru Mâini”, A.N.S.R. prelucrează date cu caracter personal ale Beneficiarilor surzi / hipoacuzici și ale Interpreților în Limbaj Mimico-Gestual. Datele prelucrate de la Beneficiarii surzi / hipoacuzici sunt următoarele: nume și prenume, număr legitimație de membru A.N.S.R. (dacă există), adresă de e-mail, parola în format criptat, număr de telefon, filiala A.N.S.R. de apartenență (dacă este cazul) precum și informații privind starea de sănătate ce au legătură cu folosirea limbajului mimico-gestual (pierderea de auz parțială sau totală). Datele prelucrate de la Interpreții în Limbaj Mimico-Gestual sunt următoarele: nume și prenume, adresa de domiciliu, seria și nr. cărții de identitate, adresă de e-mail, parola în format criptat, număr telefon, numărul și data eliberării autorizației de exercitare a profesiei de interpret.
 32. Toate datele obținute de la Beneficiarii Interpretării și de la Interpreții în Limbaj Mimico-Gestual sunt păstrate în regim de confidențialitate și nu pot fi oferite terților, cu excepția eventualelor solicitări primite de la autorități competente în condițiile legii.
 33. Datele cu caracter personal pot fi utilizate de A.N.S.R. în vederea întocmirii de diferite statistici și analize privind condițiile de utilizare a aplicației „Voci pentru Mâini”.
 34. Pentru îndeplinirea scopurilor aplicației „Voci pentru Mâini”, Beneficiarii Interpretării și Interpreții în Limbaj Mimico-Gestual pot colabora cu Filialele A.N.S.R. din întreg teritoriul țării, în vederea depunerii cererilor de înregistrare și redirecționării acestora către A.N.S.R.
 35. Beneficiarii surzi / hipoacuzici și Interpreții în Limbaj Mimico-Gestual înregistrați în nume propriu au următoarele drepturi: dreptul de a solicita informații cu privire la toate aspectele ce vizează prelucrarea datelor; dreptul de a obține o confirmare din partea A.N.S.R. cu privire la prelucrarea datelor și de a avea acces la datele respective; dreptul de a obține de la A.N.S.R. rectificarea datelor inexacte, dacă este cazul; dreptul de a obține completarea datelor care nu sunt complete; dreptul de a se opune prelucrării datelor; dreptul de a primi datele furnizate într-un format structurat și ușor de citit; dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal; dreptul la restricționarea prelucrării în cazuri de contestare a corectitudinii datelor, de prelucrare ilegală, de exercitare sau apărare a unor drepturi în instanță, sau în cazurile intervalelor de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale A.N.S.R. prevalează asupra drepturilor persoanei.
 36. Solicitările specifice privind datele cu caracter personal se trimit la adresa sau la sediul A.N.S.R. din București, Sector 2, strada Italiană nr. 3.
 37. În situația în care Beneficiarii surzi / hipoacuzici și Interpreții în Limbaj Mimico-Gestual înregistrați în nume propriu se opun prelucrării datelor cu caracter personal, doresc ștergerea acestora sau își retrag consimțământul cu privire la prelucrare, A.N.S.R. nu va putea oferi accesul utilizatorilor respectivi la funcțiile aplicației „Voci pentru Mâini” sau va închide conturile de utilizatori deschise anterior.
 38. Prelucrarea datelor Beneficiarilor, Interpreților, instituțiilor, organizațiilor și companiilor se realizează de către A.N.S.R. cu respectarea legislației în vigoare.
 39. Cookie-uri

 40. Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni plasate pe hard disk-ul dispozitivului utilizat la accesarea platformei de interpretare la distanță cu scopul îndeplinirii funcțiilor sale. Vă informăm cu privire la faptul că acestea vor fi folosite pentru a reține opţiunile, datele de autentificare, precum și alte setări care țin de sesiunea de lucru curentă. Cookie-urile nu sunt periculoase pentru utilizatori, nu accesează niciun fel de informaţii cu caracter confidenţial aflate pe computerele personale ale acestora și nu pot conține viruși sau alte programe care să dăuneze în vreun fel. Cookie-urile pot fi oricând șterse de utilizatori prin intermediul funcțiilor specifice browserului folosit la accesarea platformei de interpretare la distanță.